Hore

Aké zmeny v daňovej legislatíve čakajú podnikateľov v najbližšom období?

S účinnosťou od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré významné zmeny daňových predpisov, ktoré boli slovenským zákonodarcom schválené ku koncu kalendárneho roka 2022. Zmeny sa týkajú najmä transferového oceňovania, registrácie na dani z príjmov, zdaňovania výnosov z komerčných dlhopisov, ale aj preventívnej reštrukturalizácie. S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zavádza nové pravidlo, ktoré bude obmedzovať daňovú uznateľnosť úrokových nákladov, čo v podstate zavŕši transpozíciu prvej smernice EÚ 2016/1164 (ATAD) do slovenských právnych predpisov.

Zmeny neobišli ani oblasť dane z pridanej hodnoty, kde bolo obdobne s účinnosťou od 1. januára 2023 prijatých niekoľko zásadných zmien.

Zmeny v oblasti transferového oceňovania

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla dôležité zmeny do oblasti transferového oceňovania. Podstatným spôsobom sa zmenili pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Do platnosti vstúpilo taktiež v poradí už šieste usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu.

Doplnila sa definícia ekonomického prepojenia o spočítavanie podielov blízkych osôb. Na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu sa v tomto ohľade spočítavajú podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25%, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené.

Spresňuje sa definícia významnej kontrolovanej transakcie, resp. skupiny kontrolovaných transakcií. Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. V prípade úveru alebo pôžičky s istinou je tzv. bezpečný prístav zavedený na hodnotu 50 000 eur. Cieľom tejto úpravy je zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou.

Úpravou sa zároveň vymedzuje skupina kontrolovaných transakcií, ktorou sa rozumie viacero kontrolovaných transakcií, ktoré sú rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok, sú vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík.

Praktickou administratívnou zmenou je zavedenie možnosti predložiť dokumentáciu transferového oceňovania v cudzom jazyku bez potreby žiadať si schválenie vopred. Upozorňujeme však, že správca dane bude naďalej oprávnený následne požadovať predloženie dokumentácie v štátnom jazyku.

Zavádza sa použitie mediánu (strednej hodnoty) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt pre účely úpravy základu dane v prípade, že ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nie sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Zároveň je však pre daňovníka zakotvená možnosť počas daňovej kontroly preukázať, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšie použiť inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt pre účely úpravy základu dane.

Registrácia daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci

Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov právnických osôb z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a to tie, ktoré boli/budú exportované do tohto registra z obchodného a živnostenského registra.

Uvedeným krokom zákonodarca v zmysle dôvodovej správy sleduje administratívne zjednodušenie pre novozaložených daňovníkov, ktorí by tak nemali sami žiadať o registráciu k dani z príjmov právnických osôb na predpísanom tlačive správcu dane, ako tomu bolo podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2022.

Zdanenie výnosov z komerčných dlhopisov

Došlo k zrušeniu výnimky pre zdanenie výnosov z komerčných dlhopisov vyplácaných daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom). Výnosy z komerčných dlhopisov, ktoré sú jedným z nástrojov prefinancovania najmä rozvojových projektov firiem, plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky po novom predstavujú príjem, ktorý bude podliehať zdaneniu na Slovensku.

Preventívna reštrukturalizácia

Novelizovaný zákon o dani z príjmov v nadväznosti na prijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku v preventívnom konaní umožňuje daňovníkovi zahrnúť tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v preventívnom reštrukturalizačnom konaní do daňových výdavkov obdobne, ako je tomu v prípade pohľadávok voči dlžníkovi v „štandardnej“ reštrukturalizácii.

Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokových nákladov

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zavádza nové pravidlo, ktoré obmedzuje daňovú uznateľnosť úrokových nákladov, ktoré sa na rozdiel od už platných pravidiel nízkej kapitalizácie bude uplatňovať aj na úrokové náklady voči osobám, ktoré nie sú vo vzťahu k daňovníkovi závislými osobami.

Podstatou pravidla je zamedzenie erózii základu dane a presunu zisku do zahraničia cez obmedzenie nadmerne vysokých úrokových platieb. Zavedenie týchto pravidiel v zásade reflektuje aktuálny trend, ktorým je daňové zvýhodňovanie financovania činností z vlastných zdrojov daňovníka pred jeho cudzími zdrojmi.

Limitácia úrokových nákladov sa uplatní u daňovníkov, ktorých suma čistých úrokových nákladov, ktorá predstavuje kladný rozdiel medzi úrokovými nákladmi a úrokovými výnosmi, presiahne čiastku 3 mil. eur. Daňovník bude v takom prípade povinný zvýšiť základ dane o čisté úrokové náklady presahujúce 30% hodnoty ukazovateľa tzv. daňovej EBITDA.

Pre účely limitácie nákladových úrokov sa daňová EBITDA za príslušné zdaňovacie obdobie vypočíta ako úhrn základov dane daňovníka zvýšený o čisté úrokové náklady a uplatnené daňové odpisy.

Nové pravidlo o obmedzení úrokových príjmov sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie, pričom v prípade, ak dôjde k ich uplatneniu, pôvodné pravidlá nízkej kapitalizácie sa už neuplatnia.

Zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty

S účinnosťou od 1. januára 2023 dochádza k viacerým zmenám aj v oblasti DPH.

  • Oprava základu dane dodávateľom

Rozširuje sa rozsah oprávnených neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Dodávateľ bude mať po novom nárok na opravu základu dane, ak od splatnosti pohľadávky uplynulo 150 dní a súčasne, ak táto pohľadávka: (a) nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky, (b) je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde (okrem rozhodcovského súdu), alebo je vymáhaná v exekučnom konaní.

Dodávateľ bude však mať povinnosť vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradil dodávku tovaru či služby.

  • Povinnosť odberateľa opraviť odpočítanú DPH

Spresňujú sa dodatočné podmienky, kedy musí dodávateľ vrátiť vyžiadanú DPH od štátu. Dodávateľ vráti dodatočne vyžiadanú DPH, ktorú si uplatnil na základe domáhania zaplatenia pohľadávky žalobou na súde, ak dodávateľ vezme žalobu späť, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná platiteľovi uplatňovaný nárok. Povinnosť dodávateľa vyhotoviť o oprave doklad zostáva zachovaná.

  • Registrácia na DPH po prekročení obratu

Osoby, ktoré vykonávajú výlučne oslobodené činnosti (napr. finančné, poisťovacie služby, dodanie a prenájom nehnuteľností) sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či sa budú po prekročení obratu 49 790 eur z týchto činností registrovať pre účely DPH.

  • Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži

V prípade, ak bol platiteľovi odcudzený majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok a zároveň nejde o zásobu, nemusí vrátiť celú odpočítanú DPH. Po novom má platiteľ povinnosť vrátiť iba pomernú časť odpočítanej DPH zodpovedajúcej zostatkovej cene, pričom sa na tento majetok bude nazerať, akoby sa odpisoval štyri roky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok k daňovej legislatíve sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov na dane Mateja Firického a Martina Mičáka.