Hore

Zavedenie súkromnej nadácie do slovenského právneho poriadku

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa práve nachádza návrh zákona, ktorý významným spôsobom novelizuje zákon o nadáciách a zavádza v zahraničí bežný inštitút súkromnej nadácie.

Ide o významný posun primárne v oblasti rodinného podnikania, ktorej sa naši advokáti dlhodobo venujú.

Súkromná nadácia má v navrhovanej podobe ambíciu byť vhodným nástrojom pre efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine, ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. Zároveň poskytuje viaceré možnosti vo vzťahu k odovzdaniu majetku ďalším generáciám (oproti rigidnej právnej úprave dedenia).

Novela komplexne pokrýva právnu úpravu inštitútu súkromnej nadácie: jej založenie, povinne zriaďované orgány, plnenia beneficientom ako aj ich určenie, spôsob zrušenia nadácie a mnoho ďalších. Pozitívom predloženého paragrafového znenia novely určite je, že zákonodarca chce v určitej miere reflektovať zavedenie súkromnej nadácie aj v daňových predpisoch.

Navrhované zmeny možno zhrnúť nasledovne:

  • Verejná / súkromná nadácia

V zákone by boli po novom dva druhy nadácií, nadácie na podporu verejnoprospešného a súkromného účelu. Pri zriadení inštitútu súkromnej nadácie sa navrhuje sa liberálna koncepcia nadačného práva, pri ktorej by bola jediná povinnosť zakladateľa dodržiavať súlad súkromného účelu s dobrými mravmi. Zakladateľ by nemal povinnosť tvorby nadačného imania pri založení nadácie.

  • Založenie a vznik súkromnej nadácie a jej nadačný fond

Súkromnú nadáciu zakladá fyzická osoba nadačnou listinou vo forme notárskej zápisnice. Súkromná nadácia môže mať okrem nadačnej listiny aj stanovy na správu svojich vnútorných predpisov, tie musia podpísať všetci zakladatelia a musí byť úradne osvedčená. Súkromná nadácia vzniká podaním návrhu na zápis do registra mimovládnych neziskových organizácií. Súkromné nadácie budú mať možnosť vytvoriť si nadačný fond na podporu súkromného účelu. Nadačný fond a ostatný majetok nadácie môže tvoriť všetko čo môže byť predmetom súkromnoprávnych vzťahov, napríklad aj kryptomeny.

  • Orgány súkromnej nadácie a ich právomoci

Orgánmi súkromnej nadácie sú správna rada, správca súkromnej nadácie, dozorná rada a iné orgány ak sú stanovené pri založení nadácie. Správnej rade súkromnej nadácie pripadá rozhodovanie o najdôležitejších otázkach fungovania nadácie. Konajúcim štatutárnym orgánom súkromnej nadácie je jej správca, ktorý je pri založení určený zakladateľom, súkromná nadácia môže mať viac ako jedného správcu. Ustanovuje sa nezlučiteľnosť funkcie správcu súkromnej nadácie s funkciou člena dozornej rady, za účelom vymedzenia konfliktu záujmov.

  • Majetok súkromnej nadácie

Súkromná nadácia môže disponovať so svojím majetkom, teda ho použiť a zhodnocovať, ako aj z neho hradiť svoje náklady na správu. Súkromná nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, nemôže ho však zaťažiť ani použiť na zabezpečenie svojich záväzkov, ani ručiť svojím majetkom. Súkromná nadácia nemá dovolené znášať podnikateľské riziko vo výške, ktorú nevie ovplyvniť. Súkromná nadácia môže poskytovať plnenia z akéhokoľvek majetku nadácie osobám, ktoré spadajú do okruhu osôb určeného v nadačnej listine alebo stanovách. Zavádza sa aj možnosť zriaďovať organizačné zložky aj pre zahraničné nadácie. Súkromná nadácia by mala mať obdobný daňový režim ako bežný daňovník dane z príjmov právnickej osoby. Plnenia beneficientovi súkromnej nadácie budú zdaňované rovnako ako príjmy fyzickej osoby z podielov na zisku. Bezodplatný príjem beneficienta z ostatného majetku súkromnej nadácie by mal rovnaký daňový režim ako príjem z darovania.

  • Zrušenie súkromnej nadácie

Súkromná nadácia sa zrušuje:

– uplynutím doby, na akú bola založená;

– dosiahnutím súkromného účelu, na aký bola založená;

– rozhodnutím príslušného orgánu súkromnej nadácie určeného nadačnou listinou alebo stanovami, ak to nevylučuje nadačná listina alebo stanovy;

– rozhodnutím súdu o zrušení súkromnej nadácie; alebo

– ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.

  • Daňové aspekty súkromnej nadácie

Navrhuje sa, aby súkromná nadácia mala obdobný daňový režim ako bežný daňovník dane z príjmov právnickej osoby. To znamená, že príspevky a dary do súkromnej nadácie nebudú podliehať zdaneniu na úrovni súkromnej nadácie, príjmy súkromnej nadácie budú zdaňované ako u bežných daňovníkov a príjem z plnenia zo súkromnej nadácie bude u jeho príjemcu (beneficienta) zdaňovaný podľa druhu tohto príjmu, ale obdobne, ako by tomu bolo pri príjme napr. z obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Príjem súkromnej nadácie bude priebežne zdaňovaný bežnými sadzbami dane z príjmov právnickej osoby a plnenia beneficientovi, fyzickej osobe, zo zisku súkromnej nadácie po zdanení bude zdaňovaný zrážkovou daňou rovnako ako príjmy fyzickej osoby z podielov na zisku (dividend) vyplácaných z obchodnej spoločnosti alebo družstva, na ktorého základnom imaní má podiel. Iná situácia nastáva v prípade, že súkromná nadácia vypláca plnenie, ktoré nie je podielom na zisku súkromnej nadácie. V takomto prípade sa jedná o príjem, ktorý je v princípe rovnaký alebo porovnateľný s príjmom z darovania. Preto sa aj pri zdaňovaní tohto príjmu bude postupovať rovnako, ako u zdaňovania darov.

Účinnosť predmetných zmien sa navrhuje od 1. januára 2024.

V prípade akýchkoľvek otázok k navrhovanej úprave rodinnej nadácie, potenciálnych možnostiach jej začlenenia do správy rodinného majetku alebo akýchkoľvek súvisiacich právnych/daňových otázok sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov Mateja Firického a Martina Mičáka.