Hore

Právne informácie

Status spoločnosti s ručením obmedzeným s licenciou na výkon právnickej praxe

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107926/B, IČO: 50074369.

 

Odborná spôsobilosť / prijímanie nových zamestnancov

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. je oprávnená poskytovať právne služby a je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK) so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a právne služby poskytuje v zmysle predpisov dostupných na internetovej stránke www.sak.sk.

 

Etický kódex výkonu advokátskeho povolania

Činnosť advokátov upravujú príslušné právne predpisy pre advokátov, konkrétne zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii v znení neskorších predpisov a Advokátsky poriadok a ďalšie vnútorné pravidlá a predpisy, ktoré vydala Slovenska advokátska komora.