Hore

Údaje do obchodného registra by mohli po novom zapisovať aj notári

20. júna 2023 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o obchodnom registri, ktorá po následnom podpísaní prezidentky SR, umožní rýchlejší zápis údajov do obchodného registra.

Po novom, budú môcť registráciu údajov do obchodného registra vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári. Registrácia sa uskutoční na základe registračnej žiadosti oprávnenej osoby (navrhovateľa). Splnenie podmienok na zápis osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Proti nevykonaniu zápisu zo strany notára nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu však nebude brániť podaniu návrhu na zápis registrovému súdu. Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.

V konaní o zápis údajov pred registrátorom však bude obmedzený okruh splnomocnencov navrhovateľa, pričom týmito budú môcť byť len advokát, notár alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

 

Novelu vnímame ako pozitívnu zmenu, ktorá dokáže čiastočne odbremeniť súdy od registrácie a následne zrýchliť registračný proces, vítame viac zmien podobného charakteru a veríme, že sa podobné zmeny rozšíria aj do iných konaní.

 

Účinnosť zmien je navrhovaná k 1. novembru 2023.