Hore

Peter Staríček

Peter Staríček

Peter sa vo svojej viac ako 14-ročnej odbornej praxi zameriava prioritne na procesné právo a zastupovanie klientov v obchodnoprávnych a občianskoprávnych konaniach pred súdmi a v konaniach pred správnymi orgánmi. Niekoľko rokov pôsobil v prostredí justície a absolvoval odbornú justičnú skúšku.

Peter disponuje cennými poznatkami o rozhodovacích tendenciách súdov v jednotlivých typoch súdnych sporov. Je taktiež autorom odborného článku Kolízia inštitútov premlčania a dobrých mravov (z pohľadu aplikačnej praxe súdov), uverejnenom v časopise Súkromné právo, 2/2016.

Vďaka svojej znalosti talianskeho jazyka poskytuje Peter právne služby a právne poradenstvo aj talianskej klientele.

VZDELANIE

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor taliansky jazyk a kultúra (Mgr., 2020)

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (JUDr., 2015)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (Mgr., 2005)

pozicia-akmcl

Pozícia

externý advokát

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický, taliansky

Referencie

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava v súvislosti s prenájmom priestorov súvisiacich s významnou budovou určenou na organizovanie športových a kultúrnych podujatí, futbalovým štadiónom

Obchodné spoločnosti vo viacerých pracovnoprávnych sporoch, vrátane antidiskriminačných nárokov na odmeňovanie

Obchodná spoločnosť v spore o ochranu dobrého mena spoločnosti a ochranu podľa tlačového zákona

Obchodná spoločnosť v nárokoch zo zmenky

Obchodná spoločnosť v správnom konaní a v správnych sporoch pred súdom v súvislosti s diskrimináciou vo verejnom obstarávaní a kartelom

Stavebná a projektová spoločnosť v správnom konaní vo vzťahu k sankciám uloženým podľa zákona o verejnom obstarávaní

Stavebná spoločnosť vo viacerých sporoch zo zmlúv na výstavbu realitného komplexu v Bratislave

MiddleCap Real Estate pri akvizícii, rekonštrukcii a rozvoji kancelárskeho projektu Gorkého 4 a následne o predaji projektu poisťovni Kooperativa, členovi Vienna Insurance Group