Hore

Pravidlá spracovania osobných údajov

Sme Advokátska kancelária MCL, s.r.o., so sídlom Mostová 2 811 02 Bratislava, IČO: 50074369, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107926/B a v tomto dokumente Vám v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) vysvetľujeme, akým spôsobom spracovávame osobné údaje.

Tieto pravidlá sa aplikujú na všetky situácie, pri ktorých môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov, vrátane (i) prostredníctvom našej webovej stránky, (ii) počas telefonickej a emailovej komunikácie s Vami, (iii) počas trvania zmluvného vzťahu s našimi klientmi a dodávateľmi, (iv) plnenia našich zákonných povinností alebo (v) ochrany našich oprávnených záujmov.

Ak by ste mali akékoľvek dodatočné otázky, prípadne by Vám niečo nebolo jasné, kontaktujte nás na info@akmcl.sk.

Na aké účely spracovávame osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na nasledovné účely:

Účel Právny základ s vysvetlením
Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, najmä s našimi (i) klientmi, ktorým poskytujeme naše služby podľa zákona o advokácii a (ii) dodávateľmi, ktorí poskytujú služby nám.
Plnenie právnych povinností Plnenie právnych povinností, najmä povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových právnych predpisov, ako aj zákona o advokácii (archivovanie klientskeho spisu).
Marketing S Vašim súhlasom Vám budeme vo forme emailu zasielať marketingové materiály, ponuky a newsletre.
Ochrana našich oprávnených záujmov O ochranu našich oprávnených záujmov ide napríklad v prípade ochrany nášho majetku, vymáhania právnych nárokov vrátane pohľadávok, prípadne marketingu, s výnimkou automatizovane posielaných správ, ktoré posielame vždy len s Vašim súhlasom.
Vybavovanie Vašich požiadaviek Ak nám zašlete Vašu požiadavku a nejedná sa o plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, napríklad nám zašlete otázku emailom. Budeme to považovať za Váš súhlas s tým, že Vaše údaje môžeme spracovávať za účelom vybavenia Vašej požiadavky.

Aké osobné údaje spracúvame

Osobné údaje Účel spracovania
Meno a priezvisko Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností, Marketing, Ochrana našich oprávnených záujmov, Vybavovanie Vašich požiadaviek.
Kontaktná adresa Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností, Marketing, Ochrana našich oprávnených záujmov, Vybavovanie Vašich požiadaviek.
Email Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností, Marketing, Ochrana našich oprávnených záujmov, Vybavovanie Vašich požiadaviek.
Telefonický kontakt Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností, Marketing, Ochrana našich oprávnených záujmov, Vybavovanie Vašich požiadaviek.
Číslo účtu Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností.
Rodné číslo a dátum narodenia Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností.
Informácie týkajúce sa poskytovanej alebo prijímanej služby Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, Plnenie právnych povinností, Marketing.

Ako dlho ich uchovávame

Účel Dĺžka uchovávania
Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení.
Plnenie právnych povinností Po dobu nevyhnutný podľa príslušných právnych predpisov, napríklad 10 rokov v prípade účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.
Marketing Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, prípadne do jeho odvolania.
Ochrana našich oprávnených záujmov Po nevyhnutne dlhú dobu.
Vybavovanie Vašich požiadaviek Po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere, napríklad našim zamestnancom, osobám, ktoré na základe zmluvy poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov našich služieb, účtovným a daňovým poradcom, prípadne našim poskytovateľom IT podpory, prípadne ak je to zákonom stanoveným prípadoch dovolené alebo vyžadované právnymi predpismi, napríklad orgánom činným v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru platí voľný pohyb osobných údajov. Vaše osobné údaje neplánujeme prenášať do krajín mimo EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru (tretie krajiny). Ak to tak v budúcnosti budeme robiť, bude to v súlade s GDPR, a to buď v prípade, že ide o krajinu, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytuje primeranú úroveň ochrany alebo boli uzatvorené tzv. zmluvné doložky.

Vaše práva

Ak ste dotknutá osoba, máte určité práva, medzi ktoré patria právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vzhľadom na špecifickú povahu našej činnosti (poskytovanie právnych služieb) môže byť výkon niektorých Vašich práv obmedzený.

Čo tieto práva znamenajú

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a ich kópiu. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, (i) ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) v prípade odvolania súhlasu, (ii) ďalej na základe námietok proti spracúvaniu, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, (iii) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, (iv) prípadne ak by sa preukázalo, že Vaše osobné údaje  boli spracúvané nezákonne. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy sa toto neaplikuje, napríklad v prípade, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.

Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že o Vás spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe na základe zmluvy alebo súhlasu, máte právo, aby sme ich odovzdali tretej osobe v bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR alebo inými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý dohliada na našu činnosť. V Slovenskej republike je ním:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214
www.dataprotection.gov.sk

Zmeny pravidiel

Tieto pravidlá môžu byť priebežne menené. Aktuálnu verziu nájdete na našej webovej stránke https://www.akmcl.sk.