Hore

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

Po nedávnej zmene zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, v platnom znení (Zákonník práce) nadobúdajú od 1.1.2023 účinnosť 3 zákony, ktorými sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Na našom blogu sa dočítate o tých najvýznamnejších zmenách, ktoré novely prinášajú.

 

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom, ktorí sú nájomcovia bytov štátom podporených nájomných bývaní, poskytnúť príspevok do výšky 4 eurá na meter štvorcový (najviac však 360 eur mesačne). Podmienkou poskytnutia príspevku je, že zamestnanec je v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. U zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný čas sa výška prídavku znižuje v pomere v akom majú pracovný čas skrátený. Výhodou príspevku je skutočnosť, že je oslobodený od dane a odvodov.

Zamestnanci, ktorí sú súčasne zamestnaní u viacerých zamestnávateľov si môžu nárokovať naraz len jeden príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Rovnako ak v jednom byte býva súčasne viac zamestnancov, nárok na príspevok má vždy len jeden z nich. Zamestnancov žiadajúcich o príspevok nie je možné žiadnym spôsobom znevýhodniť voči ostatným, ktorí oň nežiadajú.

 

Elektronická forma stravovacej poukážky

Menia sa ďalej aj ustanovenia Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov, pričom sa zavádza aj povinná elektronizácia stravovacích poukážok. Novelou sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať stravovacie poukážky výlučne v elektronickej forme, ibaže využitie stravovacích poukážok v elektronickej podobe na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

 

Sezónne práce

Novelou Zákonníka práce dôjde k zavedeniu inštitútu dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce ako novej formy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Sezónne práce podľa Zákonníka práce zahŕňajú vybrané pracovné činnosti v poľnohospodárstve, v oblasti cestovného ruchu, potravinárstva a v lesnom hospodárstve. Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov, pričom priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín týždenne.