Hore
Zjednodušenie prevodu

Zjednodušenie prevodu väčšinového obchodného podielu

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 111/2022 Z. z.), účinná od 17. júla 2022 prináša dve zásadné zmeny týkajúce sa prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným:

      • Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu voči spoločnosti nastanú už odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nie je dohodnutá neskoršia účinnosť zmluvy. Účinky však nenastanú skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy taký súhlas vyžaduje. Zápis prevodu väčšinového obchodného podielu do obchodného registra bude mať len deklaratórny účinok.
      • Pre zápis prevodu väčšinového obchodného podielu nebude potrebné doložiť súhlas správcu dane, ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov, ani písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa väčšinového obchodného podielu o tom, že im zo zákona nevyplýva povinnosť dokladať súhlas správcu dane.