Hore

Tomáš Langer

Tomáš sa viac ako 16 rokov vo svojej právnej praxi špecializuje na súdne spory, duševné vlastníctvo, médiá, reklamu, nehnuteľnosti a obchodné spoločnosti. Má taktiež rozsiahlu prax v rámci zmluvnej agendy. Zastupoval významných mediálnych klientov v desiatkach súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnických osôb. Špecializuje sa aj na obranu klientov pred významnými reputačnými útokmi v online médiách a na sociálnych sieťach.

Tomáš sa taktiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti, najmä v súvislosti s témou ochrany osobnosti a slobody prejavu.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie MCL, Tomáš pracoval v právnickej firme Paul Q.

VZDELANIE

 

Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovenská republika (Mgr.)  2004

Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovenská republika (JUDr.) 2004

Gent University, Právnická fakulta, Gent, Belgicko (LL.M.) 2006

pozicia-akmcl

Pozícia

Counsel/Senior advokát

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

email-akmcl

Kontakt

Referencie

Zastupovanie najväčšieho slovenského televízneho vysielateľa vo viac ako 50 súdnych sporoch na ochranu osobnosti, dobrej povesti právnických osôb a práva na opravu podľa zákona o vysielaní a retransmisii. Zastupovanie v konaniach pred Radou pre vysielanie a retransmisiu, vrátane konaní pred správnymi súdmi. Zastupovanie klienta v civilných sporoch o zaplatenie zmenkovej sumy v celkovej hodnote 69 miliónov eur, ako aj v trestnom konaní v postavení poškodeného.

Zastupovanie významného slovenského vydavateľa Petit Press, a.s. na všetkých stupňoch slovenských súdov vo vyše 50 súdnych sporoch týkajúcich sa najmä slobody prejavu, v ktorých bol klient žalovanou stranou, vrátane zastupovania na ústavnom súde ako aj na Európskom súde pre ľudské práva.

Zastupovanie najväčšieho slovenského vydavateľa v sporoch týkajúcich sa nekalej súťaže, náhrady škody, autorských práv a povinnosti publikovať opravu a odpoveď podľa tlačového zákona.

Zastupovanie vodárenskej spoločnosti v konaniach o náhradu majetkovej ujmy v hodnote niekoľko miliónov eur a v spore o určenie vlastníckeho práva k objektu kritickej infraštruktúry.

Právne poradenstvo významnému nadnárodnému klientovi v oblasti poľnohospodárstva pri akvizíciách, vrátane due diligence previerky, prípravy transakčnej dokumentácie a zastupovania pri rokovaniach so zmluvnými partnermi. Poskytovanie všeobecného právneho poradenstva pri zmluvnej a korporátnej agende. Zastupovanie klienta vo viacerých súdnych sporoch týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam.

Poradenstvo jednej z najvýznamnejších globálnych spoločností v sektore internetovej bezpečnosti v súvislosti s ochranou dobrej povesti právnickej osoby vo viacerých súdnych sporoch. Poradenstvo klientovi pri analýze prostriedkov ochrany práv a postupov.

Zastupovanie verejne známych osobností vo viacerých sporoch o ochranu osobnosti na strane žalobcu v súvislosti s príspevkami na sociálnych sieťach. Zastupovanie klientov v trestnom konaní v postavení poškodených.