Hore

Tomáš Čermák

Tomáš Čermák

Tomáš sa venuje obchodnému právu, občianskemu právu a sporovej agende.

Pred príchodom do MCL Tomáš pracoval v slovenských a medzinárodných kanceláriách, kde v oblasti trestného práva zastupoval klientov ako obhajca alebo ako zástupca poškodených pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Vo svojom voľnom čase Tomáš rád spoznáva nové miesta na Slovensku aj v zahraničí, rád trávi čas v prírode alebo športovaním.

VZDELANIE

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2019)

pozicia-akmcl

Pozícia

koncipient

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

email-akmcl

Kontakt

Referencie

Henkel v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny a patenty)

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava v súvislosti s dodávateľskými zmluvami a servisnými zmluvami

Obchodné spoločnosti vo viacerých pracovnoprávnych sporoch, vrátane antidiskriminačných nárokov na odmeňovanie

Stavebná spoločnosť vo viacerých sporoch zo zmlúv na výstavbu realitného komplexu v Bratislave

LAMA SK s.r.o. v správnych konaniach (napríklad Národná inšpekcia práce), v pracovno-právnych sporoch a sporoch týkajúcich sa vymáhania dlhov, nárokov na náhradu škody atď.

Obchodná spoločnosť v spore o ochranu dobrého mena spoločnosti a ochranu podľa tlačového zákona

Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) v súvislosti s poradenstvom pri zastupovaní v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Obchodná spoločnosť v správnom konaní a v správnych sporoch pred súdom v súvislosti s diskrimináciou vo verejnom obstarávaní a kartelom